1293eaac-40c1-48b2-9067-10669315ec2a

Income Stream คือ เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน ว่ามีรายได้จากการทำอะไร ทำอาชีพอะไร และมีหลักฐานในการทำงานหรือไม่ เช่น

 1. จดหมายรับรองเงินเดือน
 2. เจ้าของกิจการ ต้องมีใบจดทะเบียนการค้า และ ใบเสียภาษีเงินได้ ของปีที่แล้ว
 3. ผู้เกษียณอายุ ต้องขอใบรับรองการเกษียณอายุ

เอกสารเหล่านี้มีความจำเป็นมาก เพราะทางสถานทูตต้องการความมั่นใจว่าผู้สปอนเซอร์มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มาเรียนออสเตรเลียได้

เอกสารที่ผู้สปอนเซอร์ต้องเตรียม

 1. Sponsorship letter – จดหมายสปอนเซอร์ ที่ระบุว่าจะสนับสนุนด้านการเงินให้กับใคร
 2. Bank statement* – รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 3. Bank guarantee* – หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
 4. Income stream – หนังสือรับรองฐานะการเงินของผู้สปอนเซอร์ ใน 3 ตัวเลือกที่กล่าวไปในตอนต้น
 5. หลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สปอนเซอร์และนักเรียน
 
 

 

2 Comments

 • Posted February 21, 2018
  sujitra

  อยากทราบว่าเราสามารถมีสปอร์นเซอร์ได้กี่คนคะ หรือว่าคนเดียว

  • Posted February 22, 2018

   สามารถมีสปอนเซอร์ได้หลายคนค่ะ แต่พี่แนะนำว่าน้องควรมีแค่ 2 คน เพราะว่าสปอนเซอร์หลายคนจะทำให้มีความน่าเชื่อถือที่น้อยค่ะ

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related posts

ขอวีซ่าออสเตรเลีย และรับทำวีซ่าประเทศอื่นๆ

ขอวีซ่าออสเตรเลีย และรับทำวีซ่าประเทศอื่นๆ

พี่โอ๋วีซ่า รับทำ วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าธุรกิจ, วีซ่าติดตาม และอื่นๆ ทั่วโลก มีประสบการณ์ทำวีซ่ามากกว่า 10 ปี และทำอย่างถูกต้อง ไม่เสียประวัติ บอกว่าผ่านคือผ่าน ไขทุกข้อข้องใจในการทำวีซ่าออสเตรเลีย ให้คำปรึกษา...

วีซ่านักเรียนออสไม่ต้องใช้ statement จริงหรือเปล่า !

วีซ่านักเรียนออสไม่ต้องใช้ statement จริงหรือเปล่า !

พี่ๆ AtEdเชื่อว่าน้องๆที่สนใจจะไปเรียน และทำงานที่ออสเตรเลียคงจะได้ข่าวมากันบ้างแล้วเรื่องที่ออสเตรเลียทำการยกเครื่องวีซ่านักเรียนครั้งใหญ่โดยได้เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา ถ้าไม่รู้จากข่าวก็น่าจะรู้จากหลายๆ...

กฎใหม่ ! ยื่นขอวีซ่า Australia ในไทย…ผู้สมัครต้องเดินทางไปที่ศูนย์ VFS ด้วยตนเอง

กฎใหม่ ! ยื่นขอวีซ่า Australia ในไทย…ผู้สมัครต้องเดินทางไปที่ศูนย์ VFS ด้วยตนเอง

       ทางศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันว่า VFS หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครวีซ่าของทางกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)...

Posted